İş Kazası Tazminatı

İş kazası tazminat davası; bir işveren nezdinde çalışan işçinin iş ilişkisi nedeniyle yaralanması halinde kendisine veya ölümü halinde yakınlarına sorumlu işveren tarafından tazminat ödenmesi istemiyle açılan maddi ve manevi tazminat davası türüdür.

İş kazası neticesinde bedeni zarara uğrayan işçi, meslekte kazanma gücünü önemli ölçüde yitirmektedir. Meslekte kazanma gücünü yitiren işçi, sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı talep edebilecektir.

Sigortalı kişi 5510 sayılı kanunun 4/1-a maddesi gereğince hizmet akdi kapsamında bir işverene bağlı çalışıyor ise iş kazasının ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi söz konusu işverence yapılmalıdır. Bildirim sonucunda ilgili SGK tarafından iş kazasına ilişkin tahkikat raporu ve kaza sonucunda oluşan sürekli iş göremezlik oranının tespiti için maluliyet raporu düzenlenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yukarıda bahsedilen incelemeler neticesinde iş kazası nedeniyle işçinin sakatlık oranının en az %10 olarak belirlenmesi halinde kişiye sürekli iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

Meydana gelen iş kazası sonucu yaralanan işçi, işgücü kaybı sonucu ortaya çıkan maddi zararları (sürekli ve geçici iş göremezlik tazminatı, tedavi giderleri, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan maddi kayıplar) ile yaşadığı elem, üzüntü, keder sonucu ortaya çıkan manevi zararlarının karşılanmasını isteyebilir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 77. Maddesi gereği; işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.

İşçinin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle tedavi sürecine tabi tutulması, meydana gelen yitikliğin herkesçe görülebilir olması, malul kalması ve bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi, ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle çektiği acıların, ızdırabın ve sıkıntıların bir nebze de olsa giderilebilmesi için manevi tazminat talep edebilecektir.

Meydana gelen iş kazası işçinin ölümü ile sonuçlanmış ise, ölenin desteğinden yoksun kalan yakınları; destekten yoksun kalma tazminatı, cenaze giderleri, ölümün iş kazasından belirli bir süre sonra gerçekleşmesi halinde tedavi giderleri ve çalışma gücünün azalmasından doğan kayıpları ile manevi tazminat talep edebilir.

Maddi ve manevi zararlarını karşılamak için dava açılarak ; Hak ve alacakların dava boyunca güvence altına alınabilmesi ve dava sonunda tahsilinin sağlanabilmesi için de davalıya ait taşınır ve taşınmaz mallarına ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi talep edilmektedir.